திருக்குர்ஆன் தமிழ் ஓசை 11 வது பதிப்பு

திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கத்தின் 11 வது பதிப்பு ஆடியோ வடிவில்:

1.அல் ஃபாதிஹா

Download Mp3

2.அல் பகரா

Download Mp3

3.ஆல இம்ரான்

Download Mp3

4.அந்நிசா

Download Mp3

5.அல்மாயிதா

Download Mp3

6.அல் அன்ஆம்

Download Mp3

7.அல் அஃராஃப்

Download Mp3

8.அல் அன்ஃபால்

Download Mp3

9.அத்தவ்பா

Download Mp3

10.யூனுஸ்

Download Mp3

11.ஹூது

Download Mp3

12.யூஸுஃப்

Download Mp3

13.அர்ரஃது

Download Mp3

14.இப்ராஹீம்

Download Mp3

15.அல் ஹிஜ்ர்

Download Mp3

16.அந்நஹ்ல்

Download Mp3

17.பனூ இஸ்ராயீல்

Download Mp3

18.அல்கஹ்ஃப்

Download Mp3

19.மர்யம்

Download Mp3

20.தாஹா

Download Mp3

21.அல் அன்பியா

Download Mp3

22.அல் ஹஜ்

Download Mp3

23.அல் முஃமினூன்

Download Mp3

24.அந்நூர்

Download Mp3

25.அல் ஃபுர்கான்

Download Mp3

26.அஷ் ஷுஅரா

Download Mp3

27.அந்நம்ல்

Download Mp3

28.அல் கஸஸ்

Download Mp3

29.அல் அன்கபூத்

Download Mp3

30.அர்ரூம்

Download Mp3

31.லுக்மான்

Download Mp3

32.அஸ்ஸஜ்தா

Download Mp3

33.அல் அஹ்ஸாப்

Download Mp3

34.ஸபா

Download Mp3

35.ஃபாத்திர்

Download Mp3

36.யாஸீன்

Download Mp3

37.அஸ் ஸாஃப்பாத்

Download Mp3

38.ஸாத்

Download Mp3

39.அஸ்ஸுமர்

Download Mp3

40.அல் முஃமின்

Download Mp3

41.ஃபுஸ்ஸிலத்

Download Mp3

42.அஷ்ஷூரா

Download Mp3

43.அஸ்ஸுக்ருஃப்

Download Mp3

44.அத்துகான்

Download Mp3

45.அல் ஜாஸியா

Download Mp3

46.அல் அஹ்காஃப்

Download Mp3

47.முஹம்மத்

Download Mp3

48.அல்ஃபத்ஹ்

Download Mp3

49.அல் ஹுஜ்ராத்

Download Mp3

50.காஃப்

Download Mp3

51.அத்தாரியாத்

Download Mp3

52.அத்தூர்

Download Mp3

53.அந்நஜ்மு

Download Mp3

54.அல் கமர்

Download Mp3

55.அர்ரஹ்மான்

Download Mp3

56.அல் வாகிஆ

Download Mp3

57.அல் ஹதீத்

Download Mp3

58.அல் முஜாதலா

Download Mp3

59.அல் ஹஷ்ர்

Download Mp3

60.அல் மும்தஹினா

Download Mp3

61.அஸ்ஸஃப்

Download Mp3

62.அல் ஜும்ஆ

Download Mp3

63.அல் முனாஃபிகூன்

Download Mp3

64.அத்தகாபுன்

Download Mp3

65.அத்தலாக்

Download Mp3

66.அத்தஹ்ரீம்

Download Mp3

67.அல் முல்க்

Download Mp3

68.அல் கலம்

Download Mp3

69.அல் ஹாக்கா

Download Mp3

70.அல் மஆரிஜ்

Download Mp3

71.நூஹ்

Download Mp3

72.அல் ஜின்

Download Mp3

73.அல்முஸ்ஸம்மில்

Download Mp3

74.அல்முத்தஸிர்

Download Mp3

75.அல்கியாமா

Download Mp3

76.அத்தஹ்ர்

Download Mp3

77.அல்முர்ஸலாத்

Download Mp3

78.அந்நபா

Download Mp3

79.அந்நாஸிஆத்

Download Mp3

80.அபஸ

Download Mp3

.

81.அத்தக்வீர்

Download Mp3

82.அல்இன்ஃபிதார்

Download Mp3

83.அல்முதஃப்பிபீன்

Download Mp3

84.அல்இன்ஷிகாக்

Download Mp3

85.அல்புரூஜ்

Download Mp3

86.அத்தாரிக்

Download Mp3

87.அல்அஃலா

Download Mp3

88.அல்காஷியா

Download Mp3

89.அல்ஃபஜ்ரு

Download Mp3

90.அல்பலது

Download Mp3

91.அஷ்ஷம்ஸ்

Download Mp3

92.அல்லைல்

Download Mp3

93.அல்லுஹா

Download Mp3

94.அஷ்ஷரஹ் (அல் இன்ஷிராஹ்)

Download Mp3

95.அத்தீன்

Download Mp3

96.அல் அலக்

Download Mp3

97.அல்கத்ர்

Download Mp3

98.அல்பய்யினா

Download Mp3

99.அஸ்ஸில்ஸால்

Download Mp3

100.அல் ஆதியாத்

Download Mp3

101.அல் காரிஆ

Download Mp3

102.அத்தகாஸுர்

Download Mp3

103.அல் அஸ்ர்

Download Mp3

104.அல் ஹுமஸா

Download Mp3

105.அல் ஃபீல்

Download Mp3

106.குரைஷ்

Download Mp3

107.அல் மாவூன்

Download Mp3

108.அல் கவ்ஸர்

Download Mp3

109.அல் காஃபிரூன்

Download Mp3

110.அந்நஸ்ர்

Download Mp3

111.தப்பத்

Download Mp3

112.இஃக்லாஸ்

Download Mp3

113.அல் ஃபலக்

Download Mp3

114.அந்நாஸ்

Download Mp3

05.03.2015. 7:13 AM

திருக்குர்ஆன் தமிழோசை அரபு ஒலியுடன்

பீஜேயின் திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கத்தை ஆடியோ வடிவில் வெளியிட்டால் வாகனங்களில் செல்லும் போது கேட்க வசதியாக இருக்கும் என்று சகோதரர்கள் பலர் கோரிக்கை வைத்தனர். பரங்கிப்பேட்டை சகோதரர் யூசுஃப் அலி அவர்கள் இதற்கான முயற்சியில் இறங்கி தானே குரல் கொடுத்து அரபு ஒலியுடன் ஆடியோவாக தயாரித்தார். இது தஞ்சை வல்லம் மாநாட்டிலும் வெளியிடப்பட்டது. ஏழாவது பதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு இது தயாரிக்கப் பட்டது
1-அல் ஃபாத்திஹா
Download Play
2 - அல் பகரா
Download Play
3 - ஆலு இம்ரான்
Download Play
4 - அன்னிஸா
Download Play
5 - அல் மாயிதா
Download Play
6 - அல் அன்ஆம்
Download Play
7 - அல் அஃராஃப்
Download Play
8 - அல் அன்ஃபால
Download Play
9 - அத்தவ்பா
Download Play
10 - யூனுஸ்
Download Play
11 - ஹூத்
Download Play
12 - யூஸுஃப்
Download Play
13 - அர் ரஅத்
Download Play
14 - இப்ராஹீம்
Download Play
15 - அல் ஹிஜ்ர்
Download Play
16 - அன்னஹ்ல்
Download Play
17 - பனூ இஸ்ராயீல்
Download Play
18 - அல் கஹஃப்
Download Play
19 - மர்யம்
Download Play
20 - தாஹா
Download Play
21 - அல் அன்பியா
Download Play
22 - அல் ஹஜ்
Download Play
23 - அல் மூமினூன்
Download Play
24 - அன்னூர்
Download Play
25 - அல் ஃபுர்கான்
Download Play
26 - அஷ்ஷூஅரா
Download Play
27 - அன்னம்ல்
Download Play
28 - அல் கஸஸ்
Download Play
29 - அல் அன்கபூத்
Download Play
30 - அர்ரூம்
Download Play
31 - லுக்மான்
Download Play
32 - அஸ்ஸஜ்தா
Download Play
33 - அல் அஹ்ஸாப்
Download Play
34 - ஸபா
Download Play
35 - ஃபாத்திர்
Download Play
36 - யாஸீன்
Download Play
37- அஸ் ஸாஃப்பாத்
Download Play
38 - ஸாத்
Download Play
39 - அஸ்ஸுமர்
Download Play
40 - காஃபிர் அல்லது மூமின்
Download Play
41 - ஃபுஸ்ஸிலத்
Download Play
42 - அஷ்ஷூரா
Download Play
43 - அஸ்ஸுக்ருஃப்
Download Play
44 - அத்துகான்
Download Play
45 - அல்ஜாஸியா
Download Play
46 - அல் அஹ்காஃப்
Download Play
47 - முஹம்மத்
Download Play
48 - அல் ஃபதஹ்
Download Play
49 - அல் ஹுஜுராத்
Download Play
50 - காஃப்
Download Play
51 - அத்தாரியாத்
Download Play
52 - அத்தூர்
Download Play
53 - அன்னஜ்மு
Download Play
54 - அல் கமர்
Download Play
55 - அர்ரஹ்மான்
Download Play
56 - அல்வாகிஆ
Download Play
57 - அல் ஹதீத்
Download Play
58 - அல்முஜாதலா
Download Play
59 - அல் ஹஷ்ர்
Download Play
60 - அல் மும்தஹினா
Download Play
61 - அஸ்ஸஃப்
Download Play
62 - அல் ஜும்ஆ
Download Play
63 - அல்முனாஃபிகூன்
Download Play
64 - அத்தகாபுன்
Download Play
65 - அத்தலாக்
Download Play
66 - அத்தஹ்ரீம்
Download Play
67 - அல்முல்க்
Download Play
68 - அல்கலம்
Download Play
69 - அல் ஹாக்கா
Download Play
70 - அல் மஆரிஜ்
Download Play
71 - நூஹ்
Download Play
72 - அல் ஜின்
Download Play
73 - அல் முஸ்ஸம்மில்
Download Play
74 - அல் முத்தஸிர்
Download Play
75 - அல் கியாமா
Download Play
76 - அத்தஹ்ர்
Download Play
77 - அல் முர்ஸலாத்
Download Play
78 - அன்னபா
Download Play
79 - அன்னாஸிஆத்
Download Play
80 - அபஸ
Download Play
81 - அத்தக்வீர்
Download Play
82 - அல் இன்ஃபிதார்
Download Play
83 - அல் முதஃப்பிபீன்
Download Play
84 - அல் இன்ஷிகாக்
Download Play
85 - அல் புரூஜ்
Download Play
86 - அத்தாரிக்
Download Play
87 - அல் அஃலா
Download Play
88 - அல்காஷியா
Download Play
89 - அல் ஃப்ஜ்ர்
Download Play
90 - அல் பலத்
Download Play
91 - அஷ்ஷம்ஸ்
Download Play
92 - அல்லைல்
Download Play
93 - அள்ளுஹா
Download Play
94 - அஷ்ஷரஹ்
Download Play
95 - அத்தீன்
Download Play
96 - அல் அலக்
Download Play
97 - அல் கதர்
Download Play
98 - அல் பய்யினா
Download Play
99 - அஸ் ஸில்ஸால்
Download Play
100 - அல் ஆதியாத்
Download Play
101 - அல் காரிஆ
Download Play
102 - அத் தகாஸுர்
Download Play
103 - அல் அஸ்ர்
Download Play
104 - அல் ஹுமஸா
Download Play
105 - அல் ஃபீல்
Download Play
106 - குரைஷ்
Download Play
107 - அல் மாவூன்
Download Play
108 - அல் கவ்ஸர்
Download Play
109 - அல் காஃபிரூன்
Download Play
110 - அன்னஸ்ர்
Download Play
111 - தப்பத்
Download Play
112 - அல் இக்லாஸ்
Download Play
113 - அல் ஃபலக்
Download Play
114 - அன்னாஸ்
Download Play

15.11.2009. 6:08 AM